Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: bezuinigingen

De grensverlegger; uitkeringsgerechtigden first..

Hier vanaf een balkonnetje, dag en nacht én waterdicht.. Nijmegen gaat beginnen met het observeren van bijstandsgerechtigden door middel van camera’s gericht op de voordeur, om hen zo in de gaten te houden. Een vermoeden van fraude is daarvoor niet nodig.
Het zijn tegenwoordig barre economische tijden. Er is al veel bezuinigd en er gaat nog meer bezuinigd worden. Terecht wil de overheid nog meer gaan doen om de kosten te drukken of de inkomsten te verhogen. Een manier om kosten te drukken is fraudebestrijding bij uitkeringen.

Het laatste idee van de gemeente Nijmegen hierbij is om mensen die een bijstandsuitkering ontvangen te gaan observeren met camera’s. De camera’s worden bediend vanuit auto’s en worden gericht op de deur van de uitkeringsgerechtigde. De beelden worden dus in de ‘openbare ruimte’ gemaakt.
Dat gebeurt als de gemeente een ‘signaal’ van fraude heeft ontvangen. Wat dit signaal inhoudt, is echter niet duidelijk. Er hoeft in ieder geval geen concrete verdenking te zijn om tot cameragebruik over te gaan. In Groningen zou men al langer zo te werk gaan.

Mensenwerk
Dit bijzondere idee van het college van B&W gaat de gemeente nu uitvoeren om zo 4 miljoen euro te besparen op uitkeringen. Inhoudelijk verandert er volgens de gemeente niets aan het huidige beleid. Ook nu worden door rechercheurs van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) observaties gehouden. De inzet van camera’s is sneller, beter en veiliger dan het posten van de rechercheurs, aldus de gemeente. Je zou haast gaan denken dat deze mensen hun werk niet goed doen. Maar hierbij rijst dan de vraag wie er dan naar de beelden gaat kijken om te bepalen of er daadwerkelijk fraude in het spel is.

Financieel zwaksten
Hoewel bijstandsfraude verwerpelijk is, rijst hierbij eveneens de vraag of het erger is of een grotere omvang heeft dan andere vormen van fraude. Helaas vindt fraude overal plaats. De kranten staan er de laatste tijd vol van. Of het nu om een woningcorporatie of een advocate gaat, binnen elke branche maken sommigen zich daaraan schuldig. En dan gaat het om een bedrag dat vele malen groter is dan het bedrag waarvoor gefraudeerd wordt met bijstandsuitkeringen.

Uit onderzoek blijkt dat de totale fraude in Nederland minimaal 10 miljard euro per jaar beloopt. Het gaat dan om onder meer belasting-, zorg- en uitkeringsfraude. Het exacte bedrag is niet bekend. Daarvoor ontbreekt het aan betrouwbare meetmethoden. Alleen faillissementsfraude kost Nederland al 1,7 miljard per jaar. Daarvan wordt nu slechts 2 procent opgelost. Het lijkt nu erg makkelijk om de financieel zwaksten op deze manier te behandelen, terwijl er aan witteboordenfraude geen extra aandacht wordt besteed.

Inbreuk op pricacy
Deze inbreuk op de privacy van bijstandsgerechtigden gaat erg ver. Als je bedenkt dat veel mensen er niet van gediend zijn dat hun buren een camera bij de voordeur hebben geïnstalleerd uit veiligheidsoverwegingen, en dit ervaren als een inbreuk op hun privacy, dan is het geen vreemde gedachte dat een uitkeringsgerechtigde dit vergelijkbaar ervaart. Een vergelijking met Big Brother uit George Orwell’s 1984 is dan snel gemaakt.

Wettelijk kader
Er zijn uiteraard wettelijke regels voor het gebruik van camera’s. Zo mogen gemeentes camera’s slechts gebruiken voor zover het toezicht zo beperkt mogelijk plaatsvindt, zeker als het om gevoelige beelden gaat. Gevoeliger dan privé-beelden van wie en onder welke omstandigheden er in en uit een woning loopt, wordt het niet snel.

Bovendien is de toepassing van camera’s door een gemeente beperkt tot handhaving van de openbare orde. Bestrijding van uitkeringsfraude valt daar niet onder of het begrip openbare orde zou verder opgerekt moeten worden. Daarnaast zijn er voldoende andere middelen om bij ‘signalen’ een uitkeringsgerechtigde te controleren. Daar is geen camera voor nodig.

Gespannen voet
Dit soort praktijken staan op gespannen voet met de vrijheid die we in Nederland kennen. Probleem hiermee is ook dat er sprake is van een glijdende schaal. Waar ligt de grens?

Cameratoezicht is een inbreuk op de privacy en een maatregel die zich niet verhoudt met de gedachte dat niemand een inbreuk daarop hoeft te dulden, tenzij daar een hele goede reden voor is. De omstandigheid dat iemand een bijstandsuitkering ontvangt, is dat niet.

http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=6396

Wees mini of maximaal sociaal? De effecten op mensen met lagere inkomens;

anszondag.com
Schuld hebben aan of schulden krijgen dóór is een effect van een oorzaak. Die lang niet altijd bij het gat in de hand ligt.
http://www.zelfjeschuldenregelen.nl/schulden-oplossen/regeling-treffen/voorbeeldbrieven/ kan nog wel eens gaan roken omdat de schuldenproblematiek alsmaar toenemend heftiger wordt. En er lijkt geen eind aan te komen ivm de Brusselse kapriolen.

Ook werd er door menig gemeente verder bezuinigd bij het Minimabeleid. Niet al te opvallend maar tóch..

De maximale inkomensnorm van 110% van de toepasselijke bijstandsnorm wordt echter ook gehanteerd naast andere gemeenten die al snel de 100 % norm inzetten. Gebaseerd op het regeerakkoord is dus de 110 % wel degelijk mogelijk!.

De inkomensgrens van 110% is echter niet van toepassing op individuele bijzondere bijstandsverlening.
Bij dit laatste blijven gemeenten vrij om beleid vast te stellen over de mate van draagkracht die huishoudens in hun totale inkomen hebben om kosten te kunnen betalen.
Waarin meegenomen wordt hoeveel mensen er onder één dak wonen.

Het Rijk gaat er vanuit dat regulier werk al snel gevonden gaat worden. Waar heel wat bewijs al geleverd werd dat mensen zich de stress in solliciteren en het maximaal haalbare de flex-positie is. Kort durende baantjes dus. En vervolgens bij de dokter terechtkomen. Stress ivm alle hoge(re) vaste lasten dus. Die als noodzakelijke “bestaans-kosten” te boek staan.

Bijzondere Bijstand voor noodzakelijke kosten;

Dat zijn dus kosten die NIET tot de algemene bestaanskosten behoren: en bestaanskosten hebben dan weer de vertaling van een “menswaardige” bestaansvorm. Afhankelijk hoe politiek dit weer vertaalt.
Iedergeval staat huisvesting, kleding, voeding, maatschappelijk verkeer en medische zorg onder de bestaanskosten.

De bijstandsnorm zou “voldoende” moeten zijn om deze kosten te betalen.

Ook weer nieuw in 2012:
Gezinsuitkering
Ouders en inwonende kinderen van 18 jaar en ouder moeten in 2012 gezamenlijk een uitkering aanvragen: de gezinsuitkering. Niet alleen de inkomsten van de ouders, maar ook de inkomsten van inwonende kinderen tellen mee om het huishoudinkomen te bepalen. Er bestaat mogelijk recht op één gezinsuitkering. Als de meerderjarige, thuisinwonende kinderen een eigen inkomen hebben, kan dit in 2012 tot een forse verlaging of beëindiging van de bijstandsuitkering van de ouders leiden. Andersom kan inkomen van (één van beide) ouders ook betekenen dat de meerderjarige inwonende kinderen geen of minder bijstand krijgen. Hierop zijn wel een aantal uitzonderingen gemaakt. Deze uitzonderingen zijn het zorgbehoevend kind, dat zelfstandig recht heeft op een uitkering en het studerend kind met studiefinanciering of WTOS.

Ondanks de sluipend binnengaande beperkingen die zouden “aanzetten om regulier werk “ te verkrijgen hebben we nog steeds te maken met een groot, steeds groter aantal chronisch zieken en mensen die echt niet meer aan het werk kunnen komen. Die iedere dag besteden aan het overleven en/of van kleine dingen genieten die anderen misschien niet eens opmerken.
Het is nu maart 2012 en menig gemeente heeft het minimabeleid bijgesteld, verordeningen aangepast, op gebied van bijzondere bijstand en regelingen.
De één zet daar tegemoetkomingen in voor degenen met 100 % bijstand en anderen nemen het maximaal haalbare de 110 %.

Het overzicht 110 % voor wat dit inhoud hieronder:

De alleenstaande (21-65 jaar) – € 977,58
De 65 plusser – € 1072,53
De alleenstaande ouder (21-65 jaar) – € 1256,89
De alleenstaande 65 plus ouder € 1476,27
Een “gezin” (21-65 jaar) € 1396,54
Het “gezin” 65 plussers € 1476,27

Maar ook een overzicht van een ándere inkomensgrens ( Heerenveen januari 2012)

De alleenstaande (21-65 jaar) – € 889
Twee volwassenen zonder kinderen – € 1270
Twee volwassenen – minderjarige kinderen € 1270
“Gezin” – meerderjarige kinderen € 1270
Alleenstaande – minderjarige kinderen € 1143
Alleenstaande minder én meerderjarig kind € 1270

Opnieuw, afhankelijk van de politieke kleur in een gemeente en de eigen prioriteiten, dus opnieuw verschil.
Terwijl al eerder werd geroepen dat 120 % van de bijstandsnorm ( 2008? ) geen draagkracht inhield schijnt er ergens een wonder gebeurt te zijn dat er, ondanks de vele prijsverhogingen van de Markt der Bestaanskosten, nu opeens wél draag-kracht zou zijn.

De populistische kreet om de Staatsschuld “ zo spoedig mogelijk af te lossen” mag uiteraard als een welkomstklokje luiden, de feiten spreken voor zich dat dit een betrekkelijke wensgedachte is.
Niets meer of minder.
En waarschijnlijk is de populatie rond het jaar 2025 dan ook wel flink uitgedund om nog een gebakje te eten.
Mogelijk is zelfs dat de State ( spreek uit Steet) zover is ingekrompen dat de ruimte lekker transparant aandoet.
Scheelt pensioenen natuurlijk maar ook heel wat menselijke waarden. Begraven en wel..

Mea Culpa, de Goddelijke Geld Dienst, de kater komt later….

…heeft het niet zo op met de waarden-lozen. Alhoewel er op basis van een norm het minimale rap wordt toegepast in de overlevings-sectoren is de stank al niet meer te luchten.
Al helemaal niet als doorgeefluiken de ontstane effecten ontkennen of omzeilen.

Waar hebben we het over als dat verwijtende vingertje naar de lagere inkomens wordt uitgestoken? Rest-energie wordt opgewekt via regels, om in te zetten voor een arbeidsmarkt die er amper is.
De overige energie moet via een op afstand gestuurd apparaatje tot minimaal gebruik leiden.
Mag er dan nóg iets aan verbrandingsstoffen achterblijven dan valt dat weer onder dat andere vingertje, de meetlat van vet.
Heeft de onzekerheid psychische gevolgen kan je terecht bij de geestelijk zorg, kerk of peut.

Het mea culpa, via het mea maximale culpa moet als een donder en bliksem uitwerking hebben. En het liefst de mensen op de knieën brengen. Waarbij na verloop dan weer de groep bijeen geveegd wordt om er een naam aan te geven.
Zelfs de waarden-lozen hebben nog ’n fractie restwaarde voor belastingdienst, fondsen , verzekeringen en andere geldrouteringen.

En elders vallen afschrijfartikelen in het mandje van een Voedselbank.

Was ik gisteren weer bezig om nieuwe drempels voor een Wajonger op te lossen komt de volgende alweer binnen. Een aanslag gebaseerd op foute cijfers.
En dán te denken dat deze Wajonger sinds eind november 2011 een start kon gaan maken met zelfstandig wonen.
Wat tot op heden, dankzij alle instanties die met een opgenomen Wajonger eerder te maken hadden, niet verder kwam dan een lik verf in 2 kamers, ‘n 4 pitsgasstel aansluiten en de lampen ophangen door wat vrijwilligers. De details zal ik besparen maar alleen al op deze ene persoon is een trio-blog neer te zetten. Ondanks alles en niet dankzij deze instanties, géén schuld. Geen mea culpa. Geen Schuldsanering.
Gewoon op papier een woning waar iedereen profijt van heeft qua vaste lasten/afschrijvingen behalve de persoon zelf.; uit “bescherming” opgevangen bij anderen.

Maar aan de buitenkant staat Rutte te lachen.
Alles onder controle.
Als MP mag hij soms en moet hij soms maar altijd politiek correct natuurlijk.

Waar de waarden-lozen de scherpe rotsen van “verwijtbaar gedrag” moeten beklimmen, Moloch’s van alles en nog wat kunnen uithalen en zeker verder kunnen rond “spoken” komt de volgende alweer uit de hoek.
Het minimuminkomen krijgt naast de prijsverhogers en zwaai naar beneden. Sommigen vertalen dat al snel naar productieviteit en ondersteuning van de werkgevers, anderen sturen weer aan op uitspelen van uitkeringsgerechtigden met een “iedereen moet inleveren”.

Nu was er al heel wat Armoede in Nederland ( ook die term werd “wegbezuinigd”), maar vóór de “plotselinge” crisis toesloeg waren er ook al bezuinigingen op dit gebied.
Dus nu gaat men zich meer richten op de “toekomst”, de kinderen.
Derest doet er niet toe.
De rest ontvangt zo nu en dan wat afgeschreven kruimels die in werkelijkheid als aftrekpost kunnen dienen.
Hoe grootmoedig..

Vooral als dat breed wordt uitgemeten, het liefst met prominenten op een foto.

De Goddelijke Geld Diensten zetten vast het volumeknopje zachter als bekendheid gegeven wordt aan dat de laagste inkomens de dupe worden. Niks meer uit te halen toch? Uit die waarde-lozen?
De nieuwe G.G.D focust liever op zelfbehoud via de eigen injecties.

Als ze nou slim zijn zetten ze nog een kraantje luchtvervuiling open om het onderdeel geheugen van de mens verder te beïnvloeden.
Maar bespaar ons aub de Chinese “Welvaartsgod”..die in meervoud ligt te wachten..uit naam van de Minimalen, de Afgeserveerden en de overige nog Levende natuurlijke Waarden.

ButcherEn de VVD sprak vanaf de Neer-landse kansel:
“Broeders en Zusters niemand in onze samenleving hoeft in armoede te leven. Wij hebben in Nederland een prima sociaal vangnet voor mensen die echt niet (meer) kunnen werken”.

Ministerie of mini s(t)erie? De misstanden…

scheuring

Ik zou wel eens willen weten van beleidsmakers hoe ze denken over onderste case waarbij ook dé oplossing ook aangedragen wordt:

Stel dat iemand met spierreuma getrouwd is met iemand die afgekeurd werd wegens zijn handen.

En zij hebben een re-integratie project gedaan.

Wat uiteindelijk resulteerde in afwijzing ivm het concurrentiegehalte.

In 2008 1e hartinfarct.

Vervolgens ook in 2009-2010 en 2011.

Wat uiteindelijk resulteerde in een hartpompfunctie van 30% en een lichamelijk wrak.

De keuring WAO gaf 15 tot 25 % WAO, dit werd aangevuld met aanvullende bijstand.

Een inwonend kind 18+ deed een opleiding, vond geen werk en wil dus nu voor zichzelf gaan beginnen.

Heeft zich niet kunnen inschrijven bij een verhuurder omdat er verdiensten opgegeven moeten worden. En die zijn er (nog) niet.

Deze verdiensten, hoe laag ook bij een startende zelfstandige “ondernemer”, zullen echter worden gekort op het inkomen van de ouders.

Bij iedere wetswijziging zou zomaar een “case” geplaatst kunnen worden waardoor weer een serie vervolgd wordt.

De tweedeling scheurt verder…

December..Verlichting’s Actie Heerenveen Minimale Inkomens-anti Armoede!!

Het bruisende leven gaat gewoon door bij degenen die amper het besef hebben waar ze mee bezig zijn. In de dierenwereld zou je kunnen spreken van verwaarlozing, mishandeling zelf uitroeiing ivm het bewust bezuinigen op de eerste levensbehoeften .

Een dier hoort niet zonder voldoende voeding achtergelaten te worden.
Een dier hoort niet zonder aandacht achtergelaten te worden.
Een dier hoort voldoende ruimte te hebben om een dier te mogen zijn.

En dat geldt zeker voor een méns! Ook een mens die in de ogen van de hoogstaande “normen” van dit Koningshuis + Kabinet best nog wel”kunnen inleveren” omdat zijzelf en hun kudde graag de eigen dans willen blijven borgen!

Gaan we straks weer op de knietjes om als “lijdende voorwerpen” de beeldbuis te vullen?

Of gaat er een lampje branden dat er steeds meer niet-geregistreerde daklozen bv bij een raam staan met dat “zwavelstokje”?
Of dat er steeds meer mensen hun inkomen rechts-streeks kunnen af laten boeken en er geen eerste levensbehoeften meer gehaald kunnen worden?

Wij zijn verbijsterd intussen over de hypo-crisie jegens politiek geblaat en de zogenoemde religieuze uitspraken. dat moge duidelijk zijn!

Zeker als intussen ook bederf grootmoedig werd uitgedeeld via kerkelijke voedselbanken.

Zeker ook als mensen weggestuurd worden bij “plangroep” die de WSNP (schuld-saneringen) in handen zou hebben.

Maar vooruit. We gaan als Stichting maar weer een oproep neerzetten: voor sponsors die nog wel een hart in hun lijf hebben:

Afhankelijk van de vrijgevigheid van sponsors hoopt Stichting Houvast ook weer dit jaar mensen blij te maken met een Kerst-pakket. Mensen die tussen de wal en het schip vielen en trachten te overleven. Wat is dan mooier als een lichtje te geven via een feestelijk pakket?

De Stichting weet en werkt al jaren in de gemeente Heerenveen, onafhankelijk, vanuit het Aanloophuis hoe moeilijk het kan zijn gedurende de decemberdagen.

Niets extra’s kunnen doen is onvoorstelbaar maar bittere realiteit.

Kerstpakketten die u wilt afstaan zijn daarom van harte welkom! Ook houdbare artikelen! Wie ook z’n steentje bij wil dragen aan deze actie en/of goederen/kerstpakketten beschikbaar wil stellen kan contact opnemen via telnr.: 0513-632329 ( secr. St. Houvast Heerenveen. Wilt U financieel bijdragen dan kan dit via de Frieslandbank nr. 298321297 KvKnr 01081923.

Losse artikelen kunt U op woensdagochtend brengen bij het Aanloophuis-Herenwal nr 2 Heerenveen tussen 9 en 12 uur.

Diverse vrijwilligers staan klaar om deze pakketten bij de mensen te bezorgen.

Waar blijft het Europese jaar van de Voedselbanken ?

….En welke “norm” wordt eigenlijk gehanteerd?

De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948) luidt: gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken.

Nu wordt het ‘geestelijk welzijn” al zorgwekkend in verband met de crisis als het om minima gaat ( het kabinet wil de minima op -12,5 % zetten) waarover inmiddels een pittige brandbrief werd geschreven
http://www.scribd.com/doc/74365068/111026-NIEUWHOF-Email-Met-Twee-Bijlagen-Aan-Cie-SZW-Van-Eerste-Kamer-32-777-Berust-Op-Redeneerfout.

Echter Nederland zit ook in de top 3 van de grootste CO2 vervuilers. Ook dát is een aanslag op de al verminderde weerstand van diezelfde minima. En uiteraard op de gezondheid van iedereen.

Zouden de “wij zorgen voor U” leiders wel eens uit hun raam kijken zonder rekenmachine in hun hoofd?
Was er sprake van “voorkennis” wat betreft die plotselinge crisis in 2008?
Wie oren had hoorde al eerder de signalen dat mensen aan de kant werden gegooid, ondanks de kreten van” iedereen doet mee” en meer van die emo-geladen citaten.

Ja we moeten vooruit.
Maar wil dat zeggen dat achterom kijken niet meer kan? Geschiedenis en cultuur uit zicht of afgebrokkeld moeten worden?
Je roots niet langer belangrijk zijn?
Een ónnatuurlijke wereld in creatie is?

Wortel-loos, gevoel-loos, harte-loos?

Er is niets tegen vooruitgang. Verbetering.
Maar niet tegen koste van vernietiging van waarden.
En dát is wat er gebeurt.
Dáár wordt ook tegen geageerd.
De jongeren vaak via de hardcore. De wat ouderen via de rockmuziek. En de 40plussers mogelijk via Pink Floyd.
Iedere periode heeft zo z’n eigen muziek om zichzelf in terug te vinden.
(de smartlappen vallen onder een andere sector denk ik ;-) )

We hebben een andere kijk op 2010 – Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting En ook een andere kijk op 2011 – Europees jaar van het vrijwilligerswerk En aansluitend het 2012 Het Europees Jaar van actief ouder worden. En hoe snel alles kan werken: het jaar 2013 heet dan weer “”Europees Jaar van de burger”.
En op 6 maart 2014 staat al de Europese dag van de logopedie in de agenda.

Op een rijtje 2010-2014 zouden de volgende zinnen neergezet kunnen worden:

Via de bezuinigingen zijn Armoede en Sociale Uitsluitingen als gevolg van de hebzucht nodig.
Waarbij vrijwilligers de gaten in de begrotingen mogen gaan vullen ivm gratis werken.
Mocht er nog beschikking zijn van vrije tijd (=rust) wordt geacht deze in te zetten . Leef-tijden doen niet ter zake.
Zijn er nog mondige restanten burgers over die willen communiceren voor zover deze rechten er nog zijn dan zal men wel naar een ander land verwijzen ivm het “europees jaar van de burger om zich frank en vrij (…) overal in Europa te mogen vestigen.
En mocht je nóg geen logopedist nodig hebben omdat je van verbazing niet meer uit je woorden kunt komen…… 6 maart in je agenda zetten. Niet vergeten.(h)

Intussen blijft menselijke betrokkenheid ver te zoeken, wat telt zijn de centen bij “iedereen telt mee”.

Voor zover niet iedereen in de eigen Shell is verzonken ziet het geschuif met gelden er vies uit.
Mogen we hoestend en proestend door virussen zwemmen. Puffen en kloppen de vervuilers overal ter wereld dapper door bossen heen en de lucht door. En wordt vaak gedacht dat wat de media brengt de realiteit is.

Daar zou zelfs een kok babyvoeding van gaan eten! Hapklaar tot prutje verwerkt. Slikken kreng! Niet proeven, niet denken, gewoon doorslikken.
Om dat verzadigde gevoel te krijgen.

Hoe gezond is dát te noemen?:chinrub:

Dat varkens fysiek niet in staan zijn naar de lucht te kijken weten we wel. Daar zijn het varkens voor..En dat het hart van een garnaal zich in z’n koppie bevind weet ook wel de gemiddelde nieuwsgierige.
Maar dat diezelfde garnaal een ver familielid is van de trilobiet uit de prehistorie, de zogenaamde zeepissenbed:) , is qua wéten weer weggelegd aan een aantal mensen die daar belangstelling voor heeft.
Het overige deel begint waarschijnlijk te gillen bij de andere verwant, die soms nog wel eens ergens in zicht voorbij stiefelt; de gewone pissebed :-d

Belangstelling voor wat leeft heeft eigenlijk te maken met gezondheid. En omdat we beseffen dat het met de natuur helemaal niet zo gezond gaat zou automatisch (…) toch wel de betrokkenheid wakker kunnen worden.
Jij en ik ZIJN de natuur, mensen die niet vergiftigd horen te worden omwille van de economie.
Mensen die het waard zijn om te kunnen leven zoals het leven bedoeld was.
Zelfs de pissebed hoort daarbij!

Maw, als levende wezens opgeofferd gaan worden aan een systeem wat no mercy hanteert omdat dit financieel gewin geeft is de geestelijke armoede wel duidelijk van diegenen die “het zo goed met ons voorhebben”.

Vrij en Willig komt namelijk vanuit het hart.
En het hart is net dát plekje wat het werkelijke LEVEN laat kloppen!

 

Grote actie: Europa: mensen vs. banken !!

Ongelooflijk, ze doen het gewoon nog een keer. Onze overheden geven deze keer zelfs nog meer belastinggeld aan banken!

We moeten Griekenland absoluut met financiële steun van een faillissement behoeden – om Griekenland, Europa en de Euro te redden. Maar de huidige ‘reddingsactie’ zorgt ervoor dat belastingbetalers (dat zijn wij!) de domme investeringen die de banken deden voor 90% terugbetalen. Grieken krijgen geen cent om te investeringen, en rijke bankiers een hele bak vol. En het kan nog erger – 30% van ons geld gaat naar speculanten, die een gigantische winst maken door als gokkers in te zetten op de Griekse reddingsactie!

Hoe hebben onze regeringen het voor elkaar gekregen een plan tegen faillissement te schrijven dat banken en speculanten spekt en Griekenland met lege handen achterlaat? Het antwoord is simpel: de banken zijn zelf gevraagd het plan te schrijven. Onze ministers van Financiën komen over drie dagen bijeen om een besluit over dit plan te nemen – laten we ze samen terug naar de tekentafels sturen om een nieuw plan te ontwerpen dat Griekenland ten goede komt, en niet de banken!!

Teken de petitie en stuur ‘m door!

http://www.avaaz.org/nl/eu_people_vs_banks/

Aan Europese leiders:

Als burgers maken wij ons zorgen over de economische crisis en de forse bezuinigingsmaatregelen, en vragen u het voorgenomen Griekse reddingsplan fundamenteel te veranderen. Het reddingsplan dient zo te worden aangepast dat publieke gelden worden gebruikt voor publieke doeleinden, en niet ter beloning van de banken en speculanten die onderdeel zijn van de oorzaak van de crisis.

Géén woorden maar dáden!!…

!9 september a.s. in Den Haag: die dag groots gezamelijk protest op het Koekamp, naast Malieveld. Zie http://www.cgraad.nl

Heb je beperkingen en wil je er toch graag heen dan bieden ze gratis aangepast vervoer aan, maar geef je snel op, moet voor 5 september!
http://vragenlijst.dezorgvraag.nl/engine.asp?guid=75A236718AA744B283D5E14A8BF82150

Doen!

Want alleen sámen en massaal kunnen we één grote vuist maken!!!
Wees solidair met degenen die afgevoerd dreigen te worden naar nog minder weerstand!!

De bezuinigingen bij een * DOELGROEP * van nú kan MORGEN de jouwe zijn!!

<img src="

De Basis van een Inkomen + voor de ARMEN ’n Voedselbankdoosje?

Het basispakket omvat alle uitgaven die als noodzakelijk kunnen worden beschouwd.
In dit pakket zijn kosten opgenomen die een huishouden moet maken voor wonen, kleding, voeding, gezondheid, zekerheid (verzekeringen) en informatie (telefoon, internet en tv).

Het bedrag dat overblijft nadat alle uitgaven uit het basispakket zijn gedaan, is bestemd voor vrije bestedingen.

Aldus het Nibud………

Bovenstaande is een ALGEMENE beschouwing want ga ik dit even uitdiepen dan lach je je rot over “vrije bestedingen”.

Sinds het woord BIJSTAND bestond, wat ABW genoemd werd en wegens de BEZUINIGINGEN in WWB veranderde hebben mensen moeten inleveren .
Dankzij en vanwege een MARKT werd daar nog een schepje bovenop gedaan.

De werkgelegenheid werd vervolgens:

kwijtschelding van de gemeentelijke- en waterschapsheffingen
collectieve ziektekostenverzekering
heffingskortingen
Langdurigheidstoeslag
categoriale bijzondere bijstand

En laten we het eigen risici niet vergeten én de AWBZ-bijdragen op andere gebieden. Klapt er ook in natuurlijk, als het om het Basis-Inkomen gaat.
Blijft de werkgelegenheid over van degenen die dit allemaal moeten afhandelen. Maar tot hoelang?

Veel gemeenten laten hun regelingen doorlopen tot bijvoorbeeld 110 of 120 procent van de geldende bijstandsnorm.
Hierdoor zouden meer huishoudens voor de regelingen in aanmerking komen…
Echter, het verleggen van de inkomensgrens kan een armoedeval niet altijd voorkomen.
Beter is het daarom om te werken met een “draagkrachtberekening”. Dit kan op verschillende manieren.

Zo zijn er gemeenten die hun regelingen door laten lopen tot 110 procent, terwijl huishoudens met een inkomen van 110 procent tot en met 120 procent in aanmerking komen voor 50 procent van de desbetreffende vergoeding.

Een andere methode kijkt naar het bedrag bóven het norminkomen; Bijvoorbeeld: van de eerste 3000 euro boven 120 procent van het norminkomen wordt 35% procent als draagkracht aangemerkt; van het inkomen daar weer boven geldt 50 procent als draagkracht.

De geschiedenis maakt wel degelijk uit om te kunnen concluderen dat het pappen en nathouden van bepaalde doelgroepen werkgelegenheid voor andere doelgroepen betekende.
Menig gemeente heeft dan wel zo het “eigen beleid’, met toestemming van het Rijk uiteraard, de gevolgen voor doelgroepen werden er niet minder om. Het gaat natuurlijk om de cjentjens.

En dan hangen de minimale inkomensgroepen er vanzelfsprekend wat bij als oninteressante mensen die nog even in slecht onderhouden woningen mogen wonen. Totdat ook dát verleden tijd is via de sloop-nieuwbouwconstructie-sociale huurwoningen.
“Dat verdiend zichzelf terug” , mummelde een Wethouder op m’n vraag indertijd. Waarop ik weer antwoordde “ Dat ligt eraan hoelang men er nog van mag genieten als de eerste levensbehoeften via een Voedselbank moeten komen ivm de prijsstijgingen en het afbouwen van tegemoetkomingen”. Dat was meen ik in 2008.

Inmiddels is deze Wethouder er niet meer maar de situatie voor de lagere inkomens zijn er niet beter op geworden dankzij…de Markt.

Net zoals BIG BROTHER indertijd als soap werd gepresenteerd werd later ook even “Survival of the Fittest” een hang-op-de-bank-kijk-program. Leuk om te zien hoe anderen de “zwakste schakel” werden.

De paddo’s op gebied van snelopkomende re-integratiebureautjes met of zonder kema-keur-stempel wil ik even buiten beschouwing houden want ook dáár werd nog wel eens gerotzooid. Maar het heette werkgelegenheid…

Kort geleden kwam ik ook weer eens opnieuw de eigengereidheid tegen bij een GGZ-instelling van Friesland.
Ook weer zoiets van afspraken niet nakomen uit die sector en maling hebben aan een gemachtigde. Uiteraard werd de “klant” ( patiënt/cliënt) de dupe. In financieel opzicht. Wat het geestelijk “welzijn” niet bevorderde.
De “onafhankelijke” tussenpersoon vertelde me nog dat deze veroorzaakster graag met me wilde spreken en het goed zou zijn dit ook te doen want “ dan kon ze van haar fouten leren”.

Dat speelt zich ook af bij andere instellingen; hou het intern want dan kunnen we het afdekken.

Intussen is het niet vreemd dat chronisch zieken de volgende cliché-uitdrukkingen gaan worden. We raken gewend aan de “grote enge grijze golf” ( onze ouders/grootouders) en het “kostenplaatje’ lichamelijke en geestelijke gehandicapten “ komt nu in zicht.
Redenen om ook daar én de kraan dicht te draaien en tevens de voorzieningen te minderen.
Wie , volgens de nieuwste maatstaven, geen racende gek is, valt áf in een wereld die achter munten aanrent, zullen we maar zeggen.

Een wereld die ogenschijnlijk zichzelf op de borst klopt echter intussen moord, doodslaat, degenereert, doodzwijgt en een ónmenselijke houding afdekt.

Of…op weg is naar een basis-inkomen voor iedereen :

http://basisinkomen.nl/wp/wat-is-een-basisinkomen/
Achtergrond interesse? :

http://www.nibud.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF/onderzoeken&#8221;

Geen Woorden maar Daden..Armoede in Nederland!

st. houvast-kerstverlichting`s-actie-2010.jpg

kerst verlichting`s actie 2010 stichting houvast.jpg

%d bloggers liken dit: