Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: accolade

‘Slopen is geen doel’ zegt Aedes, nav het bericht in de Volkskrant.

Ik wil hier toch wel even op reageren..

 

“ Het opknappen van buurten en wijken doen corporaties in het belang van bewoners en mede op verzoek van het kabinet. Bewoners waarvan de sociale huurwoning wordt gesloopt door de corporatie, kunnen vrijwel altijd terugkeren naar een gelijkwaardige bestaande of nieuwe sociale huurwoning in de buurt.”

Wat betreft Heerenveen / Accolade dus niet. Gezien de teksten in de papieren. Als het al een gelijk-waardige woning betreft is het een toekomstige sloopwoning welke dus amper tot niet wordt onderhouden. Een nieuwe “sociale “ woning is een gebouw waar dan wel ’n huurtoeslag op wordt gegeven echter deze bouwt men af waarbij ook de overige vaste lasten komen die behoorlijk stijgen. ( zie verder alle blogs die ik schreef over de ervaringen met Heerenveen én Accolade)
 
“ Aedes neemt daarom nadrukkelijk afstand van berichtgeving over een onderzoek van de Volkskrant over het slopen van goedkope huurwoningen. De conclusie in de krant dat ‘nieuwe woningen die corporaties bouwen vaak niet betaalbaar zijn voor de oude huurders’ is onjuist. Deze woningen blijven door het systeem van de huurtoeslag gewoon bereikbaar voor de oude huurders.”

In verhouding bouwt men minder terug ondanks dat er meer minima arriveren.

“ Sloopnomaden
‘Wie een beeld neerzet van sloopnomaden die tegen hun zin van sloopwoning naar sloopwoning trekken, slaat de plank volledig mis’, zegt Aedes-voorzitter Marc Calon. Sloop is een middel dat niet lichtzinnig wordt ingezet. Corporaties doen dat in nauwe samenwerking met gemeenten en belanghouders, met als leidend principe dat de buurt, de lokale woningmarkt en de eigen woningvoorraad er mee verbeterd worden. Vroegtijdige betrokkenheid en inspraak van bewoners bij sloopplannen zijn essentieel voor succesvolle wijkaanpak.”

In Heerenveen werkt een omgekeerde wereld. Sportstad bepaalt welke straten in de weg staan van aanrijrouten. Opvallend veel betaalbare sociale huurwoningen moeten hiervoor wijken ivm de doorstroom. Je zou kunnen stellen dat de plaatst Heerenveen ondergeschikt is geworden aan de ontwikkeling die daar plaatsvindt. Gezien de stukken sloopt men in de visie/plannen meer dan dat men daar gaat terugbouwen  aan “sociale huurwoningen. In feite komt het er op neer dat minima niet in het centrum mogen wonen want de huren worden middel tot middelduur op deze plaatsen ( aldus de tekst)
 
“Het is nu voor corporaties onmogelijk de goedkope huurprijs (circa 350 euro) van de oude, versleten woningen te handhaven. Dit komt naast de nadelige kabinetsmaatregelen en de economische crisis, ook door sterk gestegen bouwkosten en hogere kwaliteitseisen. Calon: ‘Bewoners keren terug in sterk verbeterde en goed geïsoleerde woningen, waar niet langer sprake is van tocht en vocht. En dit drukt de energierekening van huurders.’”
 
De uitdrukking “dat betaald zichzelf terug” kan best gelezen worden met de vraag “in hoeveel jaar tijd”. Zeker gezien de overige vaste lasten die stijgen op de Markt
Oude “versleten” woningen kunnen óf krotten zijn óf woningen waar het onderhoud te wensen overliet. En dan spreek ik in deze over de periode tussen 1970 en 2009. Waar al het geld gebleven is wat dit uitspaarde? Goede vraag.
 
Wat wél aanwezig is dat het VROM blijkbaar minder moeite had met de ongezonde situatie waar bewoners  door de jaren de dupe van werden, de Gemeente haar zorgplicht nooit wilde nakomen  en de Verhuurder deed alsof de neus bloede.
 
Als klachten op dit gebied anderhalf jaar onderweg zijn bij de gemeente ( op basis van de woningwet-bouwbesluit bestaande woningbouw) en men bij de Verhuurder een vertragingstechniek toepast middels het niet invoegen van de Overlegwet en het vernieuwde BBSH ( het eigen voordeel prefereert boven de rechten van de huurders in deze sector) lijkt me het woord “sociale huursector” niet van toepassing.
 
Daar Aedes ( even snuffelen in de papieren)  ook een hoorzitting heeft gehad waarbij Accolade werd vertegenwoordigd door de toenmalige manager/directeur en voorzitter van de klachtencommissie wist zij ook hiervan middels de klager. Waarbij door Accolade gesteld werd “dat het niet zeker was dat er gesloopt werd”. Wat in werkelijkheid al vanaf 2005 bekend was. En uitgebreid werd in 2007/2008.
 
Er was geen inspraak bij de plannen, er werd kla-boem voor de bewoners een brief gestuurd en even een info-avond georganiseerd waarbij wethouder Scheweer betrokken was.
 
 
Voorzitter Marc Calon zit té hoog om de werkelijke gang te kunnen weten, gaat waarschijnlijk alleen af op wat de corporaties zelf telefonisch dan wel in statistieken doorgeven.
De werkelijkheid ligt toch wel even anders. Ook SASH kan daarover wel een boekje opendoen natuurlijk.
Hier hebben we iedergeval ervaren dat de gemeente Heerenveen achter de schermen met Accolade zo het een en ander aan ruimte heeft gecreëerd om de eigen huid te redden.
Waarbij de intussen ontslagen manager/directeur met een  behoorlijk bedrag aan euroos onder de arm nog even zijn frustraties uitleefde, persoonlijk, op ondergetekende én haar zoon (…) die ook huurder is van dit bedrijf.
 
 
“Van alle 2,4 miljoen corporatiewoningen heeft 93 procent een huur onder de 550 euro. Hiermee zijn ruim 2 miljoen huurwoningen bereikbaar voor alle huurders, ook die met de laagste inkomens.”

Behalve dat hoort het niet de bedoeling te zijn dat minimale inkomens terugkeer onmogelijk wordt gemaakt naar dezelfde plaats terug te gaan omdat men even heeft bepaald de huur middel tot middelduur te maken. Los van het feit dat beeldbepalende panden een onderdeel zijn van de historie van een plaats, dorp, stad en via andere middelen die minder kosten nog 25 tot 50 jaar staande kunnen blijven.
Wát is dus de werkelijke reden om te slopen? En hoeveel sociale huurwoningen worden in de verkoopgegooid?
 
En…wat was de werkelijke reden om door de jaren heen geen onderhoud te plegen?
De wérkelijke reden om wel te investeren op gemeentelijke Heerenhuizen waar de Grieten een soort slavenhandel in stand hielden voor de veenarbeiders? Een  New Fean uit de grond te trekken en het Oud-Heerenveen te verwaarlozen?
 
En dat de bezuiniging van de huurtoeslag momenteel “van de baan is” zegt natuurlijk niets over wat er er nog te wachten staat..
 
( vd Laan zal zich daar echt niet voor interesseren..en richt zich voornamelijk op cijfertjes; zou hij nooit geweten hebben van het toestaan “scheefwonen” zodat degenen die afhankelijk waren van lage huren onderdelen waren van ellenlange wachtlijsten?

uit cijfers van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) blijkt dat het vermogen van de corporaties  met ongeveer 300 miljoen is toegenomen naar 32,4 miljard euro in 2008.

Wel daalde de solvabiliteit licht. Belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de hoge nieuwbouwinvesteringen in 2008 als gevolg van 36.500 gebouwde nieuwe huur- en koopwoningen.)

Van der Laan – van der Horst – – en Corporation and Co…

Accolade Friesland geeft manager afvloeiingsregeling van € 200.000
 
 
Een kwart van de bestuurders van de woningcorporaties krijgt nog steeds een te hoge beloning. Dat maakten de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) en de vereniging van woningcorporaties Aedes dinsdag bekend.
 
Maar is dat nieuw nieuws?
 
 
Minister Guusje ter Horst mag dan wel wakker geworden zijn, eer de nieuwe wet om dit soort zelfverrijking er door heen is ( sociale verhuurders?) hebben we de Nieuwjaarspijlen van 2011 al weer ruimschoots weggeveegd.
 
‘Omdat vergelijkbare maatschappelijke sectoren zoals onderwijs en zorg ook hun salarisplafonds naar beneden bijstellen, kan de corporatiesector niet achterblijven’, aldus de verenigingen.
 
Maw, als dit niet het geval was geweest  had men de (gouden) kiezen op elkaar gehouden?
 
Wie indertijd wat Blog’s van me heeft gevolgd over de “sociale” Accolade te Heerenveen weet ook van waar een directeur toe in staat kan zijn. Dat schijnt te mogen en te kunnen  in deze Markt-stal. Zelfs het VROM hield de ogen dicht ondanks alle a-sociale handelingen.
( weigeren om de gemachtigde te woord te staan- weigeren om antwoord te geven; op de persoon te spelen- huurder 2 maanden bij -7 tot -10 aan z’n lot over te laten, weigeren de Overlegwet toe te passen, bouwkundig  “onderzoek” via de eigen opzichter laten verlopen ipv de beloofde onafhankelijke bouwdeskundige, achterhouden van voorlichting wat gepaard gaat met rechten van de zittende huurders, woningen die leegstaan door 2 verdieners laten bewonen voor een huur van € 80  per maand ( om te laten sparen voor een koopwoning), etc etc.  Zelfs dat woningen langer dan 6 maanden leeg staan bij een wachtlijst van 164 ingeschrevenen.
En nog eens niet te vergeten, vanaf 2005 mensen laten wonen in huizen waar de gezondheid mag kunnen benadeelt via de aanwezige schimmelvorming (GGD?), geisers zonder afvoermogelijkheid, verstopte schoorsteen ( vanaf 1970!) en daklekkages die niet werden hersteld omdat “het geld op was”.
 
Met medeweten van de gemeente !
 
 
Bij Accolade rommelde het op diverse vlakken. Wel zó dat deze J.Heesen van vestiging Joure en Heerenveen ontslag kreeg. Op basis van “een verschil in mening over de positionering en de aansturing” .
 
Accolade, ontstaan uit een fusie in 2008 liet daarna Accolade vastgoed weer overgaan in “Fooq”. ( Vastgoed hield zich bezig met projectmanagement voor de bouw van huurwoningen…)
 
 
De kantonrechter heeft afgelopen dinsdag iedergeval bepaald dat Johan Heesen ontslagen  “mag” worden wegens “verstoorde verhoudingen”. Accolade moet wel een afvloeiingssom betalen van ruim €200.000.
Dit bedrag houdt ongeveer het midden tussen de €350.000 die deze manager had geclaimd en de €75.000 die zijn werkgever als maximum voor ogen stond.
 
 
Gezien het bericht eind 2007 van deze zelfde Accolade en de Nieuwe Overlegwet die per 01-01-2009 in ging mag je verwachten dat deze ook opgevolgd wordt.
 
Van der Laan weet blijkbaar niet hoe deze Marktpartijen in de praktijk werken; het initiatief voor woningverbetering lapt Accolade nog steeds aan haar laars, de Overlegwet wordt niet in de praktijk gebracht ( met medeweten van de gemeente) en Accolade wappert met verhuiskostenvergoeding ( onderdeel van de BBSH). Past geen Bouwbesluit 2003 bestaande bouw toe ( met medeweten van de gemeente) En heeft lak aan allerlei wetten die een huurcomplex in redelijke staat houden.
 
Kan er gesproken worden van dood-slag als mensen in een woning wonen die hun gezondheid aantast?
 
De GGD Friesland, bekend om preventie en bewaking van de gevolgen voor de gezondheid en tevens nog eens “ter voorkoming van ziekten” geeft nav een gesprek over de gang van zaken de mededeling dat er eerst contact wordt opgenomen met de gemeente. ( Hoezo ófafhankelijkheid?)
 
 
Mogelijk dat Minister van der Laan eens wat meer moet gaan omzien naar de praktijk van het alom geprezen Martkt-denken en zich niet zoveel moet richten op de cijfertjes, dé valkuil van Nederland. Het kan er namelijk behoorlijk stinken.
 
“Wir haben dass nicht gewusst “  gaat namelijk niet meer op…
 
 
 
De week van de chronisch zieken start 6 november 2009. Er komen dankzij het slechte onderhoud en het door deze  Markt ontlopen van wettelijke geruststellingen voor de huurders nog méér aan… ‘Was man immer schon gewusst hat, aber nie zu sagen wagte’ kan natuurlijk ook meespelen.

%d bloggers liken dit: