Motek from Space

vers van de pers..

Tag archief: 2010

2010, wordt het Jaar ter Bev√≥rdering van Armoede en Sociale Uitsluiting?

De armoede in Nederland zal verder toenemen!

De bezuinigingsvoorstellen zijn bekend gemaakt. Alles zoals verwacht. Simpele en snel uit te voeren maatregelen, die geld opbrengen. Lubbers en Ruding hebben in de jaren ’80 van de vorige eeuw de basis gelegd voor dit type van bezuinigingen, zij zijn de wegwijzers.


Bezuinigingen
Neem de mensen in de bijstand 10% af.Neem de werkenden, die een minimumloon verdienen 10% af.Geef de werklozen korter een WW-uitkering.
Reden: als men minder krijgt zal men sneller een betaalde baan zoeken.

Vraag

Heeft iemand, die voor het minimumloon werkt dan geen echte betaalde baan?Waar moeten mensen, die nu al, erkend, in de armoede leven, van rondkomen? 10% korten betekent niet meer eten of de kinderen verkopen.Werklozen geen WW meer geven betekent dat zij naar de bijstand moeten, waar ze –dan nog eens- 10% minder zullen ontvangen.Dat betekent dat je alleenstaande bent en bijvoorbeeld, nu een betaalde baan hebt waarmee je 1500 € bruto per maand verdient, dat wanneer je werkloos wordt je daar 70% van krijgt, dus 1050€ bruto, en als je dan na een jaar naar de bijstand moet, je dan maximaal 777 € krijgt . Dat is 10% lager dan de nu geldende maximale bijstand van 863 € -mits je de volledige toeslag krijgt-. Je verliest dus in één jaar tijd 35% van je netto inkomen.

De armoede in Nederland wordt erkend. Ook dat er honderdduizenden zijn, die niet meer kunnen rondkomen. Bij deze groep zitten ook die mensen, die wel nog een betaalde baan hebben, maar niet meer dan netto 1602€ per maand, geldend voor een gezin met 2 kinderen, verdienen en daarmee volgens het NIBUD onder de armoedegrens zitten.
De bestrijding van de armoede en de ondersteuning van deze grote groep armen heeft het rijk van zich afgeschoven en bij de gemeenten neergelegd. Op die manier draagt de regering geen verantwoordelijkheid meer voor de bestaande en toenemende armoede in ons land.

2010, het Europees Jaar ter Bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting zal de geschiedenis in gaan als het Jaar ter Bevordering van de Armoede en Sociale Uitsluiting in Nederland.

bezuinigen kan anders.

geen jsf (gevechtsvliegtuig).neem alle bonussen gewoon af: 100elasting.alle winsten van ing en abn zijn staatseigendom, aangezien zij alleen overeind kunnen blijven dankzij de miljarden uit de staatskas, dus van de belastingbetaler.laat iedereen, die meer dan 75.000 € per jaar verdient 5eer belasting betalen.schaf de hypotheekrenteaftrek af voor huizen boven het miljoen.laat alle politieke ambtsdrager 10oon inleveren.
Dat doet geen of misschien een beetje pijn, maar zal niemand in de armoede storten. Dat is dus gerechtvaardigd en sociaal beleid, want al deze groepen hebben de afgelopen jaren geprofiteerd van de economische boom.
Blijf van de inkomens van de financieel zwakkeren af.
Het idee dat je, terwijl je een kwart van de bevolking 10% van hun inkomen afneemt, de belastingen kunt verlagen is helemaal van de zotte. Dit laat slechts zien hoe men over de lage inkomens denkt.

Nederland heeft zichzelf te kakken gezet bij de gemeenteraadsverkiezingen, waar men niet in staat bleek de orde in de stemlokalen te handhaven en een simpel telraampje te bedienen om de stemmen te tellen. Terwijl men wel steeds met opgeheven vingertje anderen wil leren hoe men verkiezingen moet regelen en uitvoeren!
Nederland is allang een bananenrepubliek. De bezuinigingsvoorstellen zijn daarvan het zoveelste voorbeeld. Zoals in iedere rechtgeaarde bananenrepubliek wordt het gepeupel aan de kant gezet.
 
Een laatste voorbeeld van stompzinnige voorstellen: we gaan de ambtenarij verminderen. Ook niet nieuw. Wederom door Lubbers en vrinden al in uitvoering gebracht.
Gevolg? Minder ambtenaren bij de ministeries –op de lage niveaus- en veel meer ambtenaren bij de provincies. Heeft het iets opgeleverd? Ja, dure ambtenaren, die werkzaamheden moesten uitvoeren, die normaal door ondersteunende mensen werden gedaan.
Daarnaast geldt een hele simpele regel. Iedere ambtenaar, en pas op, dat is veel meer dan iemand die op een ministerie werkt, die men ontslaat moet men een wachtgelduitkering betalen. Als er veel ambtenaren worden ontslagen moet men veel mensen bij het UWV en bij de gemeentelijke sociale diensten in dienst nemen om al die uitkeringsaanvragen te behandelen en die –luie, want nu zijn ook zij lui- uitkeringsgerechtigden uit te knijpen zodat ze een baan gaan zoeken. Welke baan? Die baan is geschrapt!
Dat is pas politiek: we schuiven zolang met het probleem tot dat het de schuld van degeen is die we pakken.

Tot slot, minder ambtenaren. Wat betekent dit:
minder mensen in dienst bij de ministeries, dus ook bodes, typisten, kantinepersoneel, ga maar door. De mensen met lage inkomens.Minder mensen in dienst bij de gemeenten. Dus meer privatisering van diensten. Dus, meer en hogere gemeentelijke heffingen voor de burgers.Minder politie.Minder brandweer.Minder verplegend personeel.Minder onderwijspersoneel.Minder mensen voor het leger? Waarschijnlijk niet, want men wil zo graag met de grote jongens meespelen.Privatisering van de waterleveringsbedrijven, waardoor net als in Engeland, water een product wordt waar fors geld aan kan worden verdiend.En nog veel meer.Een feit is zeker. Al die mensen, die nu over bezuinigingen spreken, zullen hun eigen baan overeind houden. Dat staat als een paal boven water.
Zo simpel is het verhaal. Bezuinigen betekent de ander, met name, die die weinig verweer heeft, iets afnemen. Daar hoef je geen hoogopgeleide ambtenaar of politicus voor te zijn. Dat kan iedereen.

Wacht maar tot het weer iets beter gaat met de economie. Dan strooit men met de miljarden om al die werklozen weer –laagbetaald- te re-integreren en speciale maatregelen, op gemeenteniveau te nemen, om de armen tegemoet te komen. Zo wordt beetje bij beetje het loonniveau aan de onderkant verlaagd.
Wie mag de ellende gaan opknappen? De gemeenten en hun sociale diensten. Die kunnen hun borst nat maken, want zij zullen de armen moeten uitleggen waarom ze nog armer moeten worden.

EAPN Nederland wijst de voorstellen om de armsten 10% van hun inkomen af te nemen van de hand. Dat moge duidelijk zijn.

Driebergen Rijsenburg, Jo Bothmer
http://www.eapnned.nl/nieuwsBevorderingArmoede2010.html
Steunpunt Minima St. Houvast Heerenveen
ook op hyves te vinden; http://st-houvastheerenveen.hyves.nl/

Het kabinet heeft op 1 april de 20 rapporten van de werkgroepen over de brede heroverwegingen aangeboden aan de Tweede Kamer.

De rapporten over 20 beleidsthema’s bevatten beleidsvarianten waarmee geld bespaard kan worden. Ze schetsen opties maar geven daarbij geen advies of voorkeur aan.

Omdat het huidige kabinet demissionair is zal het geen inhoudelijke kabinetsreactie opstellen.
Dit betekent dan ook dat de ministers niet op de rapporten zullen reageren.

De 20 rapporten kunnen gevonden worden via :

http://www.minfin.nl/Onderwerpen/Begroting/Brede_heroverwegingen/Alle_rapporten_brede_heroverwegingen

%d bloggers liken dit: